Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledovné zásady definujú a upravujú podmienky spracovania osobných údajov návštevníkov webovej stránky www.instalaterbabalaz.sk jej registrovaných používateľov a zákazníkov, ktorí prostredníctvom tejto stránky vykonajú objednávku.

Prevádzkovateľ a správca Vašich osobných údajov

Internetová stránka a doména www.instalaterbabalaz.sk (ďalej len „instalaterbabalaz“) je prevádzkovaná spoločnosťou Dušan Baláž B+B., so sídlom Riazanská 62 Bratislava, IČO: 33969973,  (ďalej len „Dušan Baláž B+B“), ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov. Dušan Baláž B+B je zároveň správcom Vašich osobných údajov a ako správca aj určuje za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu Vašich osobných údajov. 

Právny dôvod na spracovanie Vašich osobných údajov 

Právnym dôvodom na spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas týmto udelený Dušan Baláž B+B v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z.(ďalej len „GDPR“). Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby Dušan Baláž B+B mohla plniť služby riadenia a doručenia Vašich objednávok.

Úvodné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci služieb spoločnosti Dušan Baláž B+B a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom Internetovej stránky a domény instalaterbabalaz o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch Dušan Baláž B+B ako poskytovateľa služieb. Definície pojmov obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach sa aplikujú v rovnakom rozsahu aj na tieto ZOOÚ, a to pokiaľ v týchto ZOOÚ nie je výslovne stanovené inak. 

Dušan Baláž B+B je oprávnená tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje objednávateľov mailom obsahujúcim ich nové znenie. Objednávateľ je povinný sa oboznámiť s novým znením ZOOÚ. Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zaslania na kontaktnú adresu.  

Definície pojmov

„Zásady ochrany osobných údajov“ (ZOOÚ) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje obchodná spoločnosť Dušan Baláž B+B., so sídlom Riazanská 62 83103 Bratislava, IČO: 33969973, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, , pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb a tovaru od Dušan Baláž B+B

„Dušan Baláž B+B“ je dodávateľom služieb,tovaru a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Dušan Baláž B+B využíva pri spracúvaní osobných údajov najmä Internetovú stránku a doménu instalaterbabalaz. Dušan Baláž B+B využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje,predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto ZOOÚ. 

„Užívateľ“alebo „Záujemca“ o služby a tovar od Dušan Baláž B+B je každá fyzická osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje spoločnosti D ušan Baláž B+B prostredníctvom Internetovej stránky a domény instalaterbabalaz na základe mailu,telefonátu, cookies alebo osobne (napr. v rámci stretnutia) za účelom návštevy a používania Internetovej stránky a domény instalaterbabalaz, alebo za účelom zasielania informácií o poskytovaných službách, ponúkaných tovaroch a o novinkách v oblasti služieb a tovaru spoločnosti Dušan Balaž B+B.

„Objednávateľ“ služieb a tovaru od Dušan Balaž B+B je každá fyzická osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje spoločnosti Dušan BALáž B+B prostredníctvom Internetovej stránky a domény instalaterbabalaz na základe mailu, telefonátu, cookies alebo osobne(napr. v rámci stretnutia) za účelom poskytnutia alebo objednania služieb a tovaru od Dušan Báláž B+B..

„Ochrana osobných údajov“ je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré Dušan Baláž B+B ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov objednávateľov služieb a tovaru od Dušan Baláž B+B

„GDPR“ je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

„Zákon o ochrane osobných údajov“ je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Dušan Baláž B+B spracúva osobné údaje objednávateľov služieb a tovaru od Dušan Baláž B+B spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

„Osobné údaje“ sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, adresa, telefonický a mailový kontakt, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „OÚ“).

Informácie o spracúvaní OÚ

Objednávateľovi, ktorého osobné údaje Dušan Baláž B+B spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 tohto zákona (a ďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktorési môže uplatniť voči Dušan Baláž B+B:  

  1. Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti Dušan Baláž B+B poskytnúť pri získavaní OÚ dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.    
  2. Právo na prístup k spracúvaným OÚ,ktoré spočíva v možnosti požiadať Dušan Baláž B+B  o vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.  
  3. Právo na opravu,vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať Dušan Baláž B+B, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.   
  4. Právo na prenosnosť OÚ,ktoré spočíva v možnosti požiadať Dušan Baláž B+B o odovzdanie OÚ spracúvaných o danej dotknutej osobe v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.    
  5. Právo namietať spracúvanie OÚ,ktoré spočíva v možnosti namietať voči Dušan Baláž B+B spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ Dušan Baláž B+B nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.
  6. Právo namietať spracúvanie OÚ,ktoré spočíva v možnosti namietať voči Dušan Baláž B+B spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie Dušan Baláž B+B ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel. 

Vyššie uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej Dušan Baláž B+B, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky,prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na platforme v sekcii Kontakt).

Účely spracúvania OÚ s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ sú nasledovné:

a) Registrácia záujemcu (fyzickej osoby, štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu právnickej osoby)

Dušan Baláž B+B spracúva OÚ na základe súhlasu záujemcu o služby alebo tovar,alebo objednávateľa služieb alebo tovaru, a to v nasledujúcom rozsahu: krstné meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Ak pre registráciu záujemca využije svoje Google konto alebo sociálnu sieť Facebook, umožníte Dušan Baláž B+B prístup k OÚ v nasledujúcom rozsahu: krstné meno,priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Dušan Baláž B+B neukladá, nezhromažďuje a ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o vašom zdravotnom stave, vyznania alebo viery a pod. Uvedené OÚ spracúva za účelom administratívneho spracovania legálnych postupov a procesov pre účel dodania objednaných služieb a/alebo tovaru v rozsahu, aký záujemca alebo objednávateľ požaduje aj prostredníctvom dodávateľov služieb poskytujúcich platobné, poštové a zásielkové služby.
Poskytnuté OÚ Dušan Baláž B+B ďalej spracúva za účelom zaradenia záujemcu do databázyzáujemcov, ktorým Dušan Baláž B+B  zasiela informácie o poskytovaných službách,ponúkaných tovaroch a o novinkách v oblasti služieb a tovaru spoločnosti Dušan Baláž B+B. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Dušan Baláž B+B.
Záujemca udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobuplatnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolaniasúhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietaniaspracúvania OÚ.

b) Registrácia objednávateľa (fyzickej osoby, štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu právnickej osoby) 

Dušan Baláž B+B spracúva OÚ na základe súhlasu objednávateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: krstné meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Ak pre registráciu objednávateľ využije svoje Google konto alebo sociálnu sieť Facebook, umožníte Dušan Baláž B+B prístup k OÚ v nasledujúcom rozsahu: krstné meno,priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo. Dušan Baláž B+B neukladá, nezhromažďuje a ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o vašom zdravotnom stave, vyznania alebo viery a pod.
Uvedené OÚ spracúva za účelom administratívneho spracovania legálnych postupova procesov pre účel dodania objednaných služieb a/alebo tovaru v rozsahu, aký záujemcaalebo objednávateľ požaduje. OÚ objednávateľov sú ďalej poskytnuté zmluvnémudodávateľovi, ktorí tieto OÚ spracúvajú za účelom dodania špecializovanýchslužieb (napr. platobné, poštové a zásielkové služby). Bez poskytnutia OÚdodávateľovi špecializovaných služieb nie je možné dodanie služieb alebo tovaruod Dušan Baláž B+B.
Poskytnuté OÚ Dušan Baláž B+B ďalej spracúva za účelom zaradenia objednávateľa do databázy záujemcov, ktorým Dušan Baláž B+B zasiela informácie o poskytovaných službách,ponúkaných tovaroch a o novinkách v oblasti služieb a tovaru spoločnosti Dušan Baláž B+B. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Dušan Baláž B+B.
Objednávateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

c) Objednávka služieb a tovaru

Dušan Baláž B+B spracúva OÚ na základe objednávky záujemcu alebo objednávateľa (právnyzáklad spracúvania: zmluva, objednávka), a to v nasledujúcom rozsahu: krstnémeno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.
Uvedené OÚ spracúva za účelom realizácie objednávky služieb alebo tovaru (napr.dodanie platobných, poštových a zásielkových služieb alebo dodanie tovaru)poskytovaných alebo dodávaných Dušan Baláž B+B. Poskytnuté OÚ Dušan Baláž B+B ďalej spracúva za účelom zaradenia objednávateľa do databázy záujemcov, ktorým Dušan Baláž B+B zasiela informácie o poskytovaných službách, ponúkaných tovaroch a o novinkách v oblasti služieb a tovaru spoločnosti Dušan Baláž B+B. Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Dušan Baláž B+B.
Dušan Baláž B+B spracúva OÚ záujemcu alebo objednávateľa po dobu realizácie objednávky až do uplynutia stanovenej reklamačnej lehoty, resp. až do okamihu oprávneného namietania spracúvania OÚ.Záujemcu alebo objednávateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu 2 rokov až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

Dušan Baláž B+B spracúva na účely profilovania aj Cookies – malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) užívateľa počas používania Internetovej stránky a domény Instalaterbabalaz. Dušan Baláž B+B pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky instalaterbabalaz a správanie užívateľov. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých fyzických osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky a domény instalaterbabalaz. Informácie, ktoré Dušan Baláž B+B zhromažďuje prostredníctvom Internetovej stránky a domény instalaterbabalaz, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na Internetovú stránku instalaterbabalaz, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adwords alebo Facebook Ads. Tieto cookies je možné vypnúť v účte Google alebo Facebook. Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie Internetovej stránky a domény instalaterbabalaz nebudú prístupné. Viac informácií o fungovaní cookies môžete nájsť aj na našej podstránke COOKIES alebo napr. na: http://www.youronlinechoices.com/sk/.

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré Group B používa pri spracúvaní OÚ užívateľov:

Záverečné ustanovenia

Poskytovanie služieb a dodanie tovaru Dušan Baláž B+B súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. Dušan Baláž B+B získava OÚ záujemcov a objednávateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb a dodania tovar. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb a nemožnosť dodania tovaru.Pokiaľ Dušan Baláž B+B spracúva osobné údaje záujemcu alebo objednávateľa na základe jeho súhlasu, tento má právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná záujemca alebo objednávateľ formou písomného odvolania adresovaného Dušan Baláž B+B, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt).Pokiaľ Dušan Baláž B+B spracúva osobné údaje záujemcu alebo objednávateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má záujemca alebo objednávateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže záujemca alebo objednávateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného Dušan Baláž B+B, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt).
Záujemca alebo objednávateľ má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až §103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.